Pirimidine derivatives as hepatoprotective agents

A.B. Vyshtakalyuk, N.G. Nazarov, V.V. Zobov, V. E. Semenov, I.V. Galyametdinova, G.V. Tcherepnev, V.S. Reznic (Kazan, Russia)